Svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan je zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru. Broj osoba s invaliditetom koje treba zaposliti (kvota) određuje se u visini 3% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno i određeno vrijeme kod poslodavca. Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom (samo onih koji su upisani u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom pri HZMO), a ako to ne učini tada obvezu kvotnog zapošljavanja može ispuniti zamjenskom kvotom. Svoju kvotnu obvezu poslodavac je dužan pratiti putem aplikacije NERA za praćenje kvote koja je dostupna na mrežnim stranicama (www.zosi.hr) Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Zavod).

Zamjensko ispunjenje kvote

Ako poslodavac ne zaposli propisani broj osoba s invaliditetom tada obvezu kvotnog zapošljavanja može ispuniti i putem zamjenske kvote na način da npr. zaključi ugovor o poslovnoj suradnji.

Navedeni ugovor poslodavac može zaključiti i s osobom s invaliditetom koja se zapošljava, a pri tome ukupna vrijednost ugovora (bez PDV-a) je najmanje 20% minimalne mjesečne plaće (tj. 937,50 kn za 2022. godinu, a 140,00 EURA za 2023. godinu) svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote. U slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, mjesečna vrijednost istog jednaka je najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote. Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da ukupna vrijednost svih ugovora, čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanja usluga u trgovini, ne može iznositi više od 200.000,00 kn godišnje bez PDV-a.

Jednako tako poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji i sa trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom koji zapošljavaju najviše 3 osobe s invaliditetom, s tim da ukupna vrijednost svih ugovora, čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluga u trgovini, ne može iznositi više od 200.000,00 kn godišnje bez PDV-a. Ukoliko pak trgovačko društvo, zadruga ili udruga zapošljava 4 i više osoba s invaliditetom, tada mogu s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da ukupna vrijednost svih ugovora, čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluge u trgovini, ne može iznositi više od 500.000,00 kn godišnje bez PDV-a. Broj osoba s invaliditetom mora biti veći od polovine zaposlenih radnika cijelo vrijeme trajanja pojedine najave ispunjenja zamjenske kvote, a ako se broj osoba s invaliditetom smanji ispod potrebnog broja, trgovačko društvo, zadruga ili udruga dužne su u roku od 60 dana zaposliti dovoljan broj osoba s invaliditetom, bez obzira na ukupno ostvareni promet, jer ako to ne učine smatrat će se da nije ispunjena zamjenska kvota.

Osim na naprijed navedeni način kvota se može zamjenski ispuniti i tako da se: primi na obavljanje prakse npr. učenik s teškoćama u razvoju ili student s invaliditetom; rehabilitant u sklopu profesionalne rehabilitacije; sklopi ugovor o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom; da stipendija osobi s invaliditetom, itd.

Uvjeti za ispunjenje

Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu pod uvjetom da su međusobno ispunjena prava i obveze iz naprijed navedenih ugovora, npr. ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, ugovora o poslovnoj suradnji sa trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom, itd. Nadalje, poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu navedenim ugovorima samo pod uvjetom da fizička ili pravna osoba s kojom je sklopljen takav ugovor, izvršenje obveza iz ugovora nije prepustila podizvoditeljima, osim ako se radi o rezerviranim ugovorima sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Iz izvatka iz registra nadležnog tijela mora biti vidljivo da osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odnosno pravna osoba s kojom je sklopljen ugovor radi zamjenskog ispunjenja kvote ima registriranu djelatnost obuhvaćenu ugovorom o poslovnoj suradnji s obveznikom kvote.

Poslodavac koji namjerava ispuniti zamjensku kvotu dužan je navedene ugovore dostaviti Zavodu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Uz ugovor poslodavac mora Zavodu dostaviti popunjeni obrazac za najavu zamjenskog ispunjenja kvote koji izdaje Zavod, te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda. Ako se mijenjaju elementi ugovora ili obrasca najave, tada su stranke dužne sastaviti dodatak ugovoru i novi obrazac najave te ih dostaviti Zavodu za vrijeme trajanja najave. Zamjensko ispunjavanje kvote može se najaviti najviše za 12 mjeseci unaprijed.

Podnošenje izvješća

Poslodavac je dužan u roku od 8 dana nakon ispunjenja ugovornih obveza podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza na propisanom obrascu, a u slučaju da u ugovoru nije određen rok trajanja, navedeni obrazac se mora podnijeti u roku od 8 dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno ispunjenje zamjenske kvote. Obrazac izvješća uz odgovornu osobu poslodavca mora potpisati i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odgovorna osoba u pravnoj osobi s kojom je sklopljen ugovor radi zamjenskog ispunjenja kvote, učenik, student, osoba na stručnom osposobljavanju za rad te rehabilitant. Ukoliko obveznik ne podnese pravodobno i na propisani način obrazac izvješća i pripadajuće dokaze Zavodu (elektroničkim putem ili u papirnatom obliku zbog opravdanih razloga), Zavod će ga pozvati da to učini u roku 8 dana od dana zaprimanja poziva, pa ako i tom dodatnom roku ne podnese iste, smatrat će se da nije ispunjenja zamjenska kvota.  

Poslodavac koji je najavio zamjensko ispunjenje kvote, a istu ne ispuni u cijelosti, dužan je za svaki mjesec za koji nije ispunio zamjensku kvotu, obračunati i uplatiti razmjerni dio novčane naknade.

Plaćanje novčane naknade

Poslodavac koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem radnika s invaliditetom ili ne ispuni kvotu na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće  (tj. 937,50 kn za 2022. godinu te a 140,00 EURA za 2023. godinu) za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu. Novčana naknada se obračunava i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske broj HR1210010051863000160.