Uvjeti korištenja

OPĆI POSLOVNI UVJETI VASCOM d.o.o.

OPĆI POSLOVNI UVJETI VASCOM d.o.o.

(Od sada u tekstu pod nazivom “GTC” ili “Opći Uvjeti”)

Zaključeno u skladu sa Zakonom br. 89/2012 Sb., Građanskog zakonika, kako slijedi

1.    Definicije
2.    Uvodne odredbe
3.    Prodajni ugovor
4.    Pravila i uvjeti servisa e-shop
5.    Isporuka robe
6.    Obrada podataka prodavatelja
7.    Odgovornost za nedostatke i štete (žalbe, raskid ugovora o prodaji itd.)
8.    Uvjeti plaćanja
9.    Završne odredbe

1.    Definicije

1.1.
Bankovni prijenos je isplata kupoprodajne cijene na račun naznačen na računu izdanom od strane Prodavatelja.
1.2.
Internet trgovina, također e-shop, je aplikacija kojom upravlja Prodavatelj na www.malfini.com internetskoj domeni, koju Prodavatelj koristi za ponudu i prodaju svojih proizvoda nespecificiranim osobama.
1.3.
Otkupna cijena je cijena robe koja je navedena u Ugovoru o prodaji.
1.4.
Prodajni ugovor je Narudžba kupca potvrđena od strane Prodavatelja. Prodavatelj potvrđuje Narudžbu u skladu s člankom 3.1. Općih Uvjeta.
1.5.
Kupac je poduzetnik koji kupuje robu od Prodavatelja u okviru djelatnosti koja je u vezi s tim proizvodima i uslugama. Odnos između Prodavatelja i Kupca određen je Općim Uvjetima u onoj mjeri u kojoj je uključen, a sukladno Zakonu br. 89/2012 Sb., Građanskog zakonika.
1.6.
Narudžba je ponuda koja zamjenjuje parcijalni kupoprodajni ugovor koji (i) Kupac šalje Prodavatelju preko svoje Internet trgovine (ii) Kupac šalje prodavatelju putem e-maila ili faksa, te koja specificira robu u predmetu Kupoprodajnog ugovora i uvjete kupnje robe.
1.7.
Okvir Ugovora o prodaji je Kupoprodajni ugovor između Kupca i Prodavatelja putem servisa e-shopa, e-maila i faxa ili sklopljenog osobno te regulira međusobna prava i obveze između Prodavatelja i Kupca, osobito u području periodičnih djelomičnih Narudžbi, čime postavlja fiksne isporuke i uvjete plaćanja.
1.8.
Prodajni ugovor je ugovor sklopljen između Prodavatelja i Kupca putem e-maila, faksa ili poštom, ili je zaključen osobno te regulira međusobna prava i obveze obiju strana u slučaju jednokratnih isporuka. Takav ugovor o prodaji može se zamijeniti s potvrđenom Narudžbom izdanom u pisanom obliku.
1.9.
E-shop Uvjeti su sažetak uvjeta koji reguliraju prodaju robe putem e-shopa, objavljeni u trenutnoj verziji na www.malfini.com.
1.10
Prodavatelj, također MALFINI, a.s., je trgovačko društvo sa sjedištem u Ústí nad Labem, 403 04, Oblouková 391, Češka, upisano u trgovački registar koji se čuva u Regionalnom sudu u Ústí nad Labem, Odjel B, Unos 2035, registracijski broj poduzeća: 254 09 727, porezni broj: CZ25409727.
1.11.
Jamstveni zahtjev je tvrdnja o pravu Kupca u odnosu na Prodavatelja koja proizlazi iz odgovornosti za nedostatke (u kvaliteti i/ili količini) isporučenih dobara Kupcu prema sklopljenom Kupoprodajnom ugovoru u skladu sa Smjernicama jamstva.
1.12.
Smjernice jamstva su skup uvjeta koji reguliraju postupak jamstvenih zahtjeva Kupca koji se odnose na kupljenu robu. Smjernice jamstva čine Dodatak br.1 ovoga dokumenta.
1.13.
E-shop servis je skup funkcija dostupnih za korištenje u internetskoj trgovini Prodavatelja.
1.14.
Ugovorne stranke ili Stranke je zajednički naziv za Kupca i Prodavatelja.
1.15.
Podaci su informacije o Kupcu koje Kupac daje Prodavatelju pri registraciji u e-shop.
1.16.
Nedostatak je nedosljednost u kvaliteti i/ili količini isporučene robe Kupcu na temelju sklopljenog Ugovora o prodaji ili Narudžbe potvrđene od strane Prodavatelja u usporedbi sa specifikacijom robe, a što je navedeno u Ugovoru o prodaji. Nedostaci se nadalje karakteriziraju kao patentni i latentni.
1.17.
Zahtjev za jamstvom razmatra Prodavatelj, uzimajući u obzir dokumentaciju jamstvenog zahtjeva i robu na koju se zahtjev odnosi te odgovara li dostava navodu Kupca, u kojem Prodavatelj navodi prihvaća li zahtjev ili ne. Ukoliko Prodavatelj odbije zahtjev, on će obavijestiti Kupca o razlogu/razlozima za odbijanje. Ako Prodavatelj prihvaća zahtjev, on će predložiti kako će riješiti zahtjev u skladu sa Smjernicama jamstva.
1.18.
Evidencija jamstvenog zahtjeva je dokument koji Kupac daje Prodavatelju te ga tako obavještava o nedosljednosti u kvaliteti i/ili količini isporučene robe na temelju Ugovora o prodaji, u odnosu na robu koja je predmet Ugovora o prodaji, u obliku koji je u skladu sa Smjernicama jamstva.
1.19.
Roba su proizvodi i/ili usluge koje Prodavatelj nudi preko svoje internetske trgovine nespecificiranoj skupini kupaca.

2. Uvodne odredbe

2.1.
Ovi poslovni uvjeti definiraju i određuju međusobna prava i obveze Prodavatelja i Kupca prilikom kupovine i prodaje robe putem daljinske komunikacije – e-shopa, e-mailova ili faksa. Odnosi koji se ne odnose na Opće Uvjete rješavaju se prema odredbama Zakona br. 89/2012 Sb., Građanskog zakona.
2.2.
Odredbe sadržane u Prodajnom ugovoru imaju prednost nad Općim Uvjetima pri tumačenju kontradiktornih odredbi unutar Ugovora o prodaji i Općih Uvjeta.
2.3.
E-shop omogućuje nabavu robe za sve Kupce prema trenutnoj ponudi robe navedene na web stranici e-shopa.

3. Prodajni ugovor

3.1.
Prodajni ugovor je sklopljen (i) po primitku potvrde o Narudžbi Kupca, odnosno provjerom putem telefona i potvrde Narudžbe u skladu s člankom 4.4. i 4.5. Općih Uvjeta; ili (ii) po primitku potvrde Narudžbe poslane putem e-maila na adresu kupca ili na njegov broj faxa; ili (iii) potvrdom Narudžbe Kupca Prodavatelju putem telefonskog razgovora (ukoliko je određenom Kupcu odobreno obavljanje Narudžbi telefonskim putem od strane Prodavatelja). U tom trenutku vrijede međusobna prava i obveze iz Ugovora o prodaji koji je stvoren između Kupca i Prodavatelja. Do zaključenja Kupoprodajnog ugovora, Kupac je dužan ravnati se prema Uvjetima korištenja.
3.2.
Kupac je obaviješten o sporazumu između Općih Uvjeta i Smjernicama o jamstvenom zahtjevu unutar njega, detaljnim obavještenjem prije slanja Narudžbe. Sklapanjem Ugovora o prodaji, Kupac potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima te ih priznaje. Ovi Uvjeti su sastavni dio sklopljenog Ugovora o prodaji.
3.3.
Ugovor o prodaji i Opći Uvjeti, kao njegov dio, zaključuju se prema češkom zakonu, osim ako je u sukobu s državnim zakonom Kupca, napisan je na jeziku Kupca ili na dogovorenoj jezičnoj verziji. Pisani Ugovor o prodaji se arhivira od strane Prodavatelja u cilju uspješnog ispunjenja te nije dostupan trećim osobama. Informacije o pojedinim koracima koji vode do zaključenja Kupoprodajnog ugovora proizlaze iz postupka Narudžbe u e-shopu. Prije slanja Narudžbe, Kupac ima mogućnost uvida i izmjene Ugovora. Ovi Uvjeti su objavljeni na web stranici e-shopa, čime se omogućuje njihovo arhiviranje i reprodukcija od strane Kupca.

4.    Pravila i uvjeti servisa e-shop

4.1.
E-shop servis funkcionira u skladu s odgovarajućim uvjetima E-shopa, koji su s izmjenama i dopunama objavljeni na www.malfini.com i općenito obvezujućim zakonskim propisima Republike Češke.
4.2.
Kupac šalje Narudžbu preko web stranice e-shopa putem Interneta.
4.3.
Ako potencijalni kupac ne ispunjava uvjete E-shopa za naručivanje robe, Narudžba će automatski biti prekinuta, a Prodavatelj nije dužan obavijestiti takvog potencijalnog kupca o dobavi Narudžbe.
4.4.
Nakon što je E-shop zaprimio Narudžbu, Kupac dobiva automatski generiranu potvrdu Narudžbe putem elektronske komunikacije. Prihvaćanje Narudžbe i zaključenje Ugovora o prodaji između Prodavatelja i Kupca nastaje po primitku potvrde Kupca. Narudžba se smatra prijedlogom Kupoprodajnog ugovora sve dok Kupac ne dobije potvrdu o Narudžbi.
4.5.
U slučaju neuspješne dostave potvrde o Narudžbi kupcu, u skladu s člankom 4.4. Općih Uvjeta, Prodavatelj potvrđuje Narudžbu Kupcu faxom ili SMS-om prema kontaktnim podacima koji su dati od strane Kupca.
4.6.
U slučaju neuspješne potvrde Narudžbe Kupca, u skladu s gore spomenutim člankom 4.4 i 4.5, može doći do otkazivanja Narudžbe od strane Prodavatelja, bez ikakve naknade. Prodavatelj nije dužan obavijestiti kupca o otkazu Narudžbe.

5. Isporuka robe

5.1.
Prodavatelj osigurava isporuku robe Kupcu preko vanjske kurirske službe na adresu koju je naveo Kupac u svojoj Narudžbi, isključivo radnim danima od 8:00 do 18:00 sati.
5.2.
Prilikom Narudžbe do, i uključujući, 10 predmeta, troškovi pakiranja u iznosu od 23, – CZK bez PDV-a i troškovi vozarine prema važećem cjeniku bit će dodani trošku Narudžbe.
5.3.
Trošak tereta temelji se na važećem cjeniku koji je prikazan na www.malfini.com.
5.4.
Roba se obično isporučuje Kupcu sljedeći radni dan nakon zaključenja Kupoprodajnog ugovora, ili nakon potvrde djelomične narudžbe drugi radni dan nakon preuzimanja robe iz skladišta, ako tijekom sklapanja Kupoprodajnog ugovora sva naručena roba nije bila dostupna na skladištu, osim ako Kupac primi druge informacije od Prodavatelja. Roba se isporučuje Kupcu isključivo na postojeće adrese. U slučaju bilo kakvih promjena ili izmjena Narudžbe, što će biti potvrđeno od strane Prodavatelja, rok je spomenut u prvoj rečenici Ugovora o prodaji.
5.5.
Roba se može dostaviti Kupcu kasnije nego što je navedeno u točki 5.4. zbog više sile, kao i zbog razloga koje nije uzrokovao Prodavatelj (neposredno) i nema utjecaja spriječiti ih. Prodavatelj se može povući iz sklopljenog Ugovora o prodaji ako nije moguće dostaviti robu koja je navedena u Ugovoru o prodaji i nije ju moguće naknadno proizvesti. U ovom slučaju mora biti dogovoreno od strane Prodavatelja i Kupca ako Kupac želi isporuku sličnih proizvoda identične kvalitete, parametara itd., ili se Kupoprodajni ugovor prekida s time da nema nikakvog učinka ili je potrebna recipročna kompenzacija zbog neizvršenog dogovora. Prodavatelj će obavijestiti Kupca, bez odgode, o produljenju roka isporuke ili potrebe za zamjenom slične robe u isto vrijeme i uvjetima isporuke, ukoliko Kupac na to pristane. Ukoliko Kupac ne pristane na takvu isporuku – dolazi do raskida Kupoprodajnog ugovora.
5.6.
Ako Kupac ne preuzme naručenu robu iz razloga koje je sam prouzrokovao (npr., unatoč dogovorenom roku isporuke, nema osobe koju je odredio Kupac), Prodavatelj će pokušati ponovo isporučiti robu uz pomoć vanjske kurirske službe. Nakon uzastopnih neuspješnih pokušaja da dostavi robu Kupcu, Prodavatelj ima pravo (i) odustati od ugovora; i/ili (ii) uskladištiti robu, čak i u skladištu treće osobe, na trošak Kupca, a u tom slučaju Prodavatelj ima pravo zahtijevati naknadu za troškove do kojih je došlo uslijed odlaganja ili skladištenja robe.
5.7.
Kupac ima pravo na naknadu troškova koji su nastali uslijed pripreme, pokušaja dostave, povlačenja ili skladištenja robe, kao što je navedeno u točki 5.6. Općih Uvjeta, posebno na naknadu za logistiku u iznosu od 25% nabave cijene i minimalno 250, – CZK, bez PDV-a.
5.8.
Kupac mora dati točne informacije prilikom popunjavanja Narudžbe i odgovoran je za štetu nanesenu Prodavatelju u slučaju kršenja dužnosti. Kupac će platiti kupoprodajnu cijenu u skladu s uvjetima plaćanja danim u točki 8.2. ovoga dokumenta.
5.9.
Povlačenje iz Ugovora o prodaji ili otkazivanje Narudžbe moguće je samo do trenutka otpreme robe.
5.10
Kupac ima pravo povrata troškova pri vraćanju ispravne robe u roku od 14 dana od dana oporezive isporuke. U slučaju vraćanja ispravne robe, Kupac je dužan vratiti bilo što što je mogao dobiti prilikom dobivanja robe, primjerice razne poklone koji se odnose na robu, količinu, popust dostave itd. Prilikom povrata ispravne robe, Kupac potvrđuje Prodavatelju da je roba bez greške. Ukoliko Prodavatelj pronađe nedosljednosti u potvrdi Kupca te pronađe da je vraćena roba pretrpjela neke nedostatke, Prodavatelj ima pravo povrata samo dijela iznosa kupoprodajne cijene nakon odbitka troškova vraćanja robe u prvobitno stanje. Kupac također potvrđuje da će mu se vratiti iznos kupoprodajne cijene minus poštarina i naknada za pakiranje koja vrijedi u trenutku isporuke. Pravo povratka ispravne robe se ne odnosi na robu kupljenu na rasprodaji. Razdoblje povrata od 14 dana ne odnosi se na obuću; Kupac ima pravo vratiti kupljene proizvode (obuću) o svom trošku u roku od 30 dana od oporezive transakcije. Roba kupljena u odjeljku prodaje i odjeljku za zaštitnu opremu ne podliježe pravu povrata besprijekorne robe.
5.11.
Rizik od oštećenja robe prelazi na Kupca u trenutku prihvaćanja robe od prijevoznika. U slučaju očito oštećene ambalaže, Kupac nije dužan preuzeti robu te je dužan napisati izvješće o šteti s kurirom.